Årsmöte i MPI Sweden

Årsmöte i MPI Sweden
2014-09-15
17:00 - 20:00
NORDIC LIGHT HOTEL, Vasaplan 7, Stockholm
Hitta hit
Välkommen till ordinarie föreningsstämma för MPI Sweden med efterföljande Workshop, mingel, mat och dryck!

Program

17.15 Presentation av MPIs verksamhet

Årsmöte enl MPIs stadgar.
DAGORDNING VID STÄMMA
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Val av en justerare att jämte mötesordförande justera protokollet.
3. Val av två rösträknare.
4. Fastställande av dagordning
5. Frågan om stämman behörigen kallats
6. Upprättande av röstlängd
7. Föredragning av förvaltningsberättelse samt förslag till resultat¬ och balansräkning.
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat ¬och balansräkning samt disposition av vinst respektive täckande av förlust.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Val av ordförande.
12. Val av vice ordförande.
13. Val av övriga ordinarie ledamöter.
14. Val av revisor och maximalt en revisorssuppleant.
15. Beslut om firmateckning.
16. Val av minst två personer som valberedning varav en som sammankallande
17. Övriga frågor

18.00 Har vi himlen runt hörnet?

jrgendyssvold(1).jpg

Jörgen Dyssvold driver mötesutvecklings-byrån Herr Omar och har de senaste åren bl a arbetat som mötesexpert inom Regeringskansliet. Han har också skrivit boken Mötesskolan - en handbok i konsten att göra möten som gör skillnad.
 

Jörgen kommer att presentera ett antal större trender och hur de märkbart kommer påverka hur vi möts, planerar och genomför våra möten. Det handlar till viss del om teknik, digitalisering och globalisering men framför allt om de nya möjligheter och ändrade beteenden som dessa har fört med sig.

Med rätt anpassningar kan den svenska mötesindustrins aktörer fortsätta vara relevanta och på så sätt vänta himlen runt hörnet. Att låta andra gå före innebär istället en risk.

Efterföljande workshop - Vi inbjuder alla till att bidra med sina perspektiv på framtidens möten och hur vi gemensamt kan hjälpas åt att utveckla MPI
Vilka trender ser vi alla? Vad är på väg att försvinna? Vad behöver vi göra för att gemensamt utveckla MPI för att stärka den svenska mötesindustrin och även hjälpa de enskilda medlemmarna på bästa sätt? Och vilken roll vill du spela?

Välkomna att delta i MPIs workshop som kommer att bli en spännande dialog som stöds av Green Hat People.

 Anmälan skickas senast 10 september till sussie.bierbum@branschkansliet.se 

Nytt lager...